เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การโอนเงินเข้าโรงเรียน สังกัด สพม.3

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
1ขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนกันยายน 2563 ฎ976-977บอ175/6329 กันยายน 2563 เวลา 16:06:44ดาวน์โหลด
2ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 บอ174/6329 กันยายน 2563 เวลา 16:04:27ดาวน์โหลด
3ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 เพื่อนำฝากคลัง บอ173/6329 กันยายน 2563 เวลา 16:02:19ดาวน์โหลด
4ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ เดือนกันยายน 2563 บอ172/6329 กันยายน 2563 เวลา 16:00:34ดาวน์โหลด
5ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1010-1020 บอ 171/6325 กันยายน 2563 เวลา 17:48:23ดาวน์โหลด
6ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 998-1009 บอ 170/6325 กันยายน 2563 เวลา 17:46:46ดาวน์โหลด
7ค่ารักษาพยาบาล ขรก.รร.ประจำเดือนก.ย.6325 กันยายน 2563 เวลา 10:16:26ดาวน์โหลด
8ค่าการศึกษาบุตร ขรก.รร.ประจำเดือนก.ย.6325 กันยายน 2563 เวลา 10:14:00ดาวน์โหลด
9ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน(เอกชน) ขรก.รร.ประจำเดือนก.ย.6325 กันยายน 2563 เวลา 10:10:32ดาวน์โหลด
10ค่าการศึกษาบุตรขรก.บำนาญประจำเดือนก.ย.6325 กันยายน 2563 เวลา 10:06:44ดาวน์โหลด