เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การแจ้งอนุมัติเงินงวด

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
31ปรับปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบประจำห้องสมุด 3 รร27 เมษายน 2563 เวลา 13:56:35ดาวน์โหลด
32เพื่อเป็น คชจ.ในการดำเนินการป้องกัน/ติดตามรายงานผลของบุคลากรจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)27 เมษายน 2563 เวลา 13:54:19ดาวน์โหลด
33 รเพื่อเป็นค่าจ่างนักการภารโรงเจียดจ่าย ครั้งที่ 3ะยะเวลา 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย. 63 เดือนละ 9,000 + สปส 50027 เมษายน 2563 เวลา 13:53:40ดาวน์โหลด
34เพื่อเป็นค่าจ่างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย. 63 เดือนละ 9,000 + สปส 50027 เมษายน 2563 เวลา 13:52:20ดาวน์โหลด
35เพื่อเป็นค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับ ร.ร. ทั่วไป ระยเวลา 6 เดือน มี.ค.-ส.ค. 6327 เมษายน 2563 เวลา 13:51:39ดาวน์โหลด
36เพื่อเป็น คชจ. ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์27 เมษายน 2563 เวลา 13:51:01ดาวน์โหลด
37เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า27 เมษายน 2563 เวลา 13:48:16ดาวน์โหลด
38เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 3 เดือน ก.พ.-เม.ย. 63ต ระยะเวลา 3 เดือน ก.พ.-เม.ย. 6327 เมษายน 2563 เวลา 13:47:42ดาวน์โหลด
39เพื่อเป็น คชจ.ในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2563 (รอบสอง ระดับประทเศ)27 เมษายน 2563 เวลา 13:46:47ดาวน์โหลด
40เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลผลการเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคเรียน27 เมษายน 2563 เวลา 13:45:14ดาวน์โหลด