เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การแจ้งอนุมัติเงินงวด

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
11คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิขาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 256316 มิถุนายน 2563 เวลา 11:03:32ดาวน์โหลด
12คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:54:03ดาวน์โหลด
13กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ร.ร.เทพศิรินทร์15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:53:20ดาวน์โหลด
14ร.ร. ราชวินิต งบลงทุน15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:52:40ดาวน์โหลด
15ชจ.ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:52:03ดาวน์โหลด
16ค่าตอบแทนพนักงานราชการรายเดิม จำนวน 2 ราย ส.ค.-ก.ย. 63 และพนักงานราชการรายใหม่15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:51:39ดาวน์โหลด
17สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:48:47ดาวน์โหลด
18คชจ.โคชจ.โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:47:40ดาวน์โหลด
19คชจ.ในการปฏิบัติงาคชจ.ในการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team)นสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team)15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:46:58ดาวน์โหลด
20ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า งวดที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 63)15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:46:04ดาวน์โหลด