เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การแจ้งอนุมัติเงินงวด

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
1ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินการดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย Co-Leard ของ สพฐ. ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค. 6314 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:34:16ดาวน์โหลด
2คชจ. ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค. 6314 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:33:46ดาวน์โหลด
3ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบร.ร. ราษฎร์นิยม13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:17:37ดาวน์โหลด
4ภาษาต่างประเทศที่สอง8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:52:14ดาวน์โหลด
5ธุรการ 9000 ครั้งที่ 48 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:51:27ดาวน์โหลด
6คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 25631 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:14:20ดาวน์โหลด
7ครุภัณฑ์ 47 รายการ1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:13:48ดาวน์โหลด
8ค่าตอบแทนครูธุรการโรงเรียนรายเดิม 36 อัตรา ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย. - ก.ค. 63)29 มิถุนายน 2563 เวลา 09:21:23ดาวน์โหลด
9ITA Online22 มิถุนายน 2563 เวลา 14:33:26ดาวน์โหลด
10คชจ.ในการดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม22 มิถุนายน 2563 เวลา 14:32:58ดาวน์โหลด